Witaj na Etnobazarze. Pozwól się oczarować jego magią.

Regulamin oraz polityka ochrony prywatności platformy transakcyjnej Etnobazar

I Postanowienia ogólne

Administratorem Serwisu jest Manager Group sp z o o, z siedzibą w Zabrzu, przy ul.Myśliwskiej 58, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386621, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, NIP 648-275-43-08 , regon 241953704. Kapitał zakładowy 45000 zł

Biuro handlowe mieści się pod adresem:
Manager Group sp z o o
ul.Powstańców Warszawy 2
44-100 Gliwice

II Definicje

 • Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto i tym samym uzyskała ona dostęp do usług świadczonych przez Administratora i zasobów Serwisu
 • Serwis –znajdujący się pod adresem www.etnobazar.pl należący do Administratora serwis społecznościowo – transakcyjny, skupiający Użytkowników, Towary i Usługi związane z rękodziełem, sztuką, kosmetykami, oraz artykułami spożywczymi.
 • Nazwa (login) – unikalny identyfikator określający Użytkownika, ustalony samodzielnie przez Użytkownika w procesie rejestracji,
 • Hasło – unikalne, wybrana przez Użytkownika kombinacja znaków zawierająca ciąg przynajmniej 5 znaków literowych i cyfrowych.
 • Konto – powstały w wyniku Rejestracji - profil użytkownika, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe.
 • Platforma transakcyjna i negocjacyjna (Platforma) – wyodrębniona część Serwisu, za pośrednictwem której Użytkownicy mogą dokonywać transakcji kupna, sprzedaży, poprzedzonych negocjacją cen transakcyjnych
 • Sprzedający - Użytkownik, który zgłasza w ramach platformy transakcyjnej ofertę sprzedaży Towaru
 • Kupujący - Użytkownik, który przystępuje do transakcji, w charakterze kupującego lun negocjującego
 • Towar – rzecz, który może być przedmiotem, ogłoszenia , zgodnie z Regulaminem
 • Usługa - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

III Warunki korzystania z serwisu

 • 3.1 Prowadzony przez Administratora Serwis pozwala Użytkownikom dokonywać sprzedaży Towarów, jak również gwarantuje dostęp do bazy danych innych Użytkowników, którzy w ramach Serwisu zdecydowali się na upublicznienie swoich danych osobowych w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z innymi Użytkownikami Serwisu.
 • 3.2 Dla prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest podłączenie do Internetu, oraz urządzenie końcowe, pozwalające na prawidłowe wyświetlanie zawartości HTML (np. komputer PC, z system Windows XP, oraz przeglądarką Internet Explorer 6.0)
 • 3.3 Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 • 3.4 Rejestracja Użytkownika w Serwisie polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. W procesie Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać prawidłowe dane. Administrator zachowuje prawo do weryfikacji podanych danych, bądź też odmowy rejestracji w przypadku uzasadnionej wątpliwości co prawidłowości ww. danych.
 • 3.5 Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
 • 3.6 Niedozwolone jest:
  • a) Udostępnianie Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
  • b) Zamieszczanie w nazwie, opisie sklepu, ofertach i na profilu linków prowadzących do innych sklepów (serwisów) w internecie, w których użytkownik sprzedaje swoje produkty.
   Wzmianka o stronach społecznościowych jest dozwolona, jeśli użytkownik nie prowadzi na nich sprzedaży, działalności komercyjnej bądź nie linkuje do takowej.
  • c) Zakańczanie ofert na EtnoBazar aby sprzedać produkt poza platformą, mimo że kontakt z klientem został nawiązany poprzez naszą platformę.
  • d) Dołączanie do przesyłek wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej.
 • 3.7 Użytkownik Serwisu zezwala na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, wykorzystanie przez Administratora treści w całości lub we fragmentach, mających charakter utworu oraz niemających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006r., Nr. 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) w celach publicznego udostępnienia utworu, utrwalenia i zwielokrotnienia utworu jakąkolwiek techniką, wykorzystania materiałów w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu, włącznie z ich modyfikacją.

IV Dane osobowe i polityka prywatności

  • 4.1. Użytkownik składając zamówienie w Serwisie podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon w formularzu rejestracyjnym Serwisu lub też udostępnia swoje dane przy użyciu konta w serwisie Facebook.com lub Google.com. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .

   4.2. Serwis przetwarza również dane Użytkowników - :

   1. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
   2. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
   3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

   4.3. W przypadku rejestracji lub logowania się do Konta w Serwisie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook lub Google, Użytkownik wybierze tę formę logowania, a Serwis, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobierze z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta.

   4.4. Celem realizacji zamówienia Serwis może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie  imię i nazwisko, e-mail, telefon  osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych sprzedającemu, firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

   4.5. Administratorem danych osobowych jest Administrator (zgodnie z definicją w komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.

   4.6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.

   4.7. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   4.8. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

   4.9. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę.

   4.10. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Sklep wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać.

   4.11. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze użytkownika.

   Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

   4.12. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika

   1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
   2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

   przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy

   4.13. Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności.

V Oragnizacja serwisu

 • 5.1 Administrator w ramach prowadzonego Serwisu oferuje możliwość:
  • a) zapoznawania się przez Użytkowników z informacjami i aktualnościami zamieszczanymi przez Administratora lub przez innych Użytkowników
  • b) sprzedaży Towarów za pośrednictwem platformy transakcyjnej
  • c) umieszczania blogów
  • d) promowania wystawionych na sprzedaż produktów,
 • 5.2 Użytkownicy oraz osoby trzecie, mają prawo do korzystania z treści zamieszczonych w serwisie, wyłącznie w ramach i na zasadach dozwolonego użytku własnego, z właściwym podaniem źródła i autora cytowanej informacji.
 • 5.3 Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia ogłoszenia naruszającego prawo oraz niniejszy Regulamin.

VI Platforma

 • 6.1 Administrator w ramach Serwisu udostępnia zarejestrowanym Użytkownikom branżową platformę transakcyjną, w ramach której Użytkownicy będą mogli zawierać umowy sprzedaży.
 • 6.2 Za pośrednictwem platformy transakcyjnej możliwa jest sprzedaż Towarów zarówno nowych jak i używanych, przy czym mogą to być wyłącznie Towary będące rękodziełem artystycznym, przedmiotami etnicznymi, kosmetykami, artykułami spożywczymi – dopuszczonymi do legalnego obrotu na terytorium Polski.
 • 6.3 W ramach platformy aukcyjnej Administrator umożliwia następujące formy przeprowadzania transakcji:
  • a) Negocjuj w ramach której sprzedający Użytkownik daje kupującemu możliwość zaproponowania ceny zakupu.
  • b) Kup teraz w ramach którego sprzedający Użytkownik oferuje pozostałym Użytkownikom Towar lub usługę za określoną z góry cenę. Ogłoszenia te mogą być jednoprzedmiotowe lub wieloprzedmiotowe
 • 6.4 Zabrania się wystawiania ofert Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również Towarów nie spełniających warunków o których mowa w Artykule 6.2 oraz których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
 • 6.5 Towary sprzedawane za pośrednictwem Platformy muszą być dokładnie opisane. Użytkownik wystawiający ogłoszenie jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 • 6.6 Wszystkie oferowane kwoty są cenami brutto (z VAT). Niedozwolone jest doliczanie do ceny końcowej innych kosztów, z wyjątkiem opłat wyraźnie określonych tj, opłat za transport/przesyłkę (koszt opakowania i przesyłki pocztowej).
 • 6.7 Ofertę należy umieścić w takiej kategorii, która najdokładniej opisuje oferowany Towar.
 • 6.8 Okres trwania oferty sprzedaży zależy od woli Sprzedającego i wynosi odpowiednio 30, 60 lub 90 dni.
 • 6.9 W trakcie trwania oferty sprzedaży kupujący mogą zadawać pytania Sprzedającemu, bezpośrednio za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • 6.10 W trakcie trwania oferty sprzedaży z opcją „negocjuj” sprzedający określa nominalną cenę sprzedaży oraz minimalną cenę od jakiej jest gotów podjąć ewentualne negocjacje
 • 6.11 Zakończenie oferty sprzedaży następuje albo z upływem okresu na jaki oferta została wystawiona albo w wyniku Zakupu towaru przez opcje kup teraz, lub negocjuj
 • 6.12 Z chwilą zakończenia oferty sperzedaży, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a kupującym.

VII Opłaty

 • 7.1 Administrator jest uprawniony do pobierania opłat za udostępnienie platformy.
 • 7.2 Wysokość opłat za korzystanie z zasobów Serwisów:
  • - Zawarcie transakcji sprzedaży - prowizja od sprzedaży wynosi 10% ceny końcowej.

VIII Postępowanie reklamacyjne

 • 8.1 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można zgłaszać na drodze elektronicznej wysyłając maila na adres: biuro@etnobazar.pl, lub listownie na adres Administratora,
 • 8.2 Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania,) oznaczenie transakcji, adres e-mail oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 • 8.3 Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia do Administratora.

IX Odpowiedzialność

 • 9.1 Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. W związku z powyższym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści Użytkowników powstałe z przyczyn leżących po stronie Użytkowników,
 • 9.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: skracania tekstów, redagowania lub usuwania treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających dobre obyczaje.
 • 9.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Platformy, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Odpowiedzialność za Towary wystawiane przez Użytkowników na aukcjach w ramach Serwisu ponoszą wyłącznie Użytkownicy.
 • 9.4 Administrator udostępniając w ramach serwisu Platformę umożliwia prowadzenie transkacji w ramach Serwisu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Towarów, bezpieczeństwo transakcji oraz prawdziwość opisów oferowanych Towarów należących do Użytkowników Serwisu.
 • 9.5 Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania bądź blokowania Kont Użytkowników naruszających przepisy prawa lub niniejszego Regulaminu. Administrator zastrzega sobie również możliwość usuwania bądź blokowania Kont Użytkowników dokonujących sprzedaży wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz weryfikowania lub usuwania ofert, budzących wątpliwości co do zgodności z Regulaminem lub z przepisami prawa.

X Postanowienia końcowe

 • 10.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2013r.
 • 10.2 Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 • 10.3 O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę drogą elektroniczną.
 • 10.4 W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Usługobiorca ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu do wyrejestrowania z systemu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
 • 10.5 Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 • 10.6 Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
 • 10.7 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Masz pytania?


Napisz do nas

Newsletter

 • Logowanie
 • Rejestracja
 • Przypomnienie hasła